Нина ГАВР - Гавришова Нина Андреевна, журналист, кандидат биологических наук. Персональный сайт. Мысли, размышления, анализ, советы, народная мудрость.

Записки журналиста

Статьи: Здоровье

МЕТОД БЕЗПЕЧНОЇ АКУПУНКТУРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗА ТЕПЛОФІЗИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

Добавлено: 2009-02-24 12:03:55

   Біологічно активні точки (БАТ) шкіри мають аномальні фізичні вла­стивості порівняно з іншими ділянками тіла людини, завдяки чому їх можна використовувати для оцінки стану організму. На відмінностях електричного опору БАТ ґрунтується діаг­ностика за методами Накатані, Фоля, Нечушкіна тощо. Дослідження із                     вимірю­вання електричного опору шкіряного покриву проводилися у  Науково-дослідному Центрі квантової медицини "Відгук" Міністерства охорони здо­рові України (м. Київ) колективом учених у складі: Є.М. Горбань, Ю.О. Скрипник,В.П. , Манойлов, О.П. Яненко. Вони  запропонували  здійснення вимірювання апа­ратами з напругою зондування, що становить одиниці вольт (для методики Фоля -1,2-2 В, Накатані -12 В) при струмах в одиниці — десятки мікроампер. Однак попередні дослідження  показа­ли, що тестовий сигнал при електропунктурних впливах негативно відбивається на БАТ,  а також відповідних їм тканинах, внутрішніх органах й організмі в цілому.
   Найдеструктивніші реакції відбуваються у внутрішніх орга­нах, що пов'язані з БАТ, які тестуються. Електрохімічне враження спричиняє у БАТ відчутні морфологічні зміни, які відчуваються впродовж 1,5-2 місяців. Авторами  винаходу  (Скрипник,В.П.,  Яненко. О.П) запропонований спосіб аку­пунктурної діагностики, який не має вказаних недоліків, за­безпечує більшу точність і чутливість вимірювання та безпеку пацієнтів та базується на наступному.
   Відомо, що існує тісний зв'язок між електричним опором (електропровідністю) речовин та матеріалів з їх тепловим опором (теплопровідністю). Діагностику за теплофізичними параметрами проводять у такій послідовності.
   Робочим кінцем термоелектричного сенсора доторкаються до поверхні базисної БАТ. Реєструють термоЕРС Е 11 знеструмленого сенсора. Далі пропускають початковий постійний струм/крізь термоелектроди сенсора у напрямку, в якому термоЕРС Е 11 змен­шується. Збільшують силу струму до оптимального значення 1^ при якому термоЕРС Е 21 набуває мінімального значення. Реєстру­ють значення термоЕРС Е 11min при вимкненому струмі, а також фіксують силу оптимального струму  1о . Змінюють напрямок  протікання струму   1о на протилежний і реєструють стале значення збільшеної термоЕРС Е31 при вимкне­ному струмі 1о.. Обчислюють різницю і квадрат суми зареєстрова­них термоЕРС. Далі робочий кінець сенсора переміщують у на­ступному БАТ і в такій самій послідовності реєструють термоЕРС Е12. Е22 і Е32е при тому самому значенні оптимального струму 1о.Відносну зміну теплопровідності БАТ визначають за формулою (дивиться */ ).
  
Переміщуючи робочий кінець сенсора до чергових БАТ, виз­начають відносну зміну їх теплопровідності і визначають нерівномірність поля  теплопровідності тіла на підставі чого оцінюють стан організму людини.
   Експериментально досліджували нерівномірність поля теп­лопровідності людини за допомогою термоелектричного сенсора, термоелектроди якого виготовлені з напівпровідникових сплавів SbZп і SbСd з електронною дірчатою провідністю. Чутливість сенсора до температури становила 500-600 мкВ/К, що у 10-20 разів  перевищує чутливість термоелектричних сенсорів з металевими І електродами. Оптимальний струм для температури 35-37°С був у межах 150-200 мА, а теплова постійна часу не перевищувала 3-5 с. ТермоЕРС зонду вимірювалась цифровим вольтметром по­стійного струму типу В2-36, а оптимальний струм контролювався міліамперметром МІ24. Відносна похибка визначення змін теп­лопровідності не перевищувала 1,5-2%.
   Обстеження здорових людей не виявило нерівномірності теп­лопровідності БАТ вищої, ніж 5-8%, тоді як у хворих, наприклад, на хронічний бронхіт, нерівномірність досягала 30-50%, а при тяжких захворюваннях—70-80%.
  Охолодження робочого кінця сенсора при вказаних значен­нях оптимального струму мало межі 1,5-2К. Обстежені пацієнти практично не відчували теплової дії на акупунктурні точки. Тому теплофізичну дію при електротепловій діагностиці можна вважати безпечною.

- - -
*/Материалы У11 Междунарожной конференции по квантовой медицине, с 39

 

 

 

 

 

 


Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Добавить в избранное Добавить в Google - Закладки Добавить в Яндекс.Закладки Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Мой Мир Добавить в Мемори Запостить в ЖЖ Запостить в блог на Liveinternet Поделиться на WOW.ya.ru 0
Нравится
URL
HTML
BBCode


Оглавление   |  На верх


Nik (заполнить обязательно)
Ваш E-Mail Используется только для того что бы вы знали где и какую сделали запись
Комментарий
HTML-теги Вырезаются!!! _SOOBDELHTML2_ (pdf, object, swf)
* Введите защитный код из символов, отображенных в виде изображения.
Если вы не можете прочитать код с изображения, нажмите на изображение для генерации нового вида кода.
 

Страница сгенерирована за 0.031 сек..