Нина ГАВР - Гавришова Нина Андреевна, журналист, кандидат биологических наук. Персональный сайт. Мысли, размышления, анализ, советы, народная мудрость.

Записки журналиста

Статьи: Социум

Спеціалізована компютерна система і причинно-наслідкові моделі для розрахунків можливості соціально-політичної напруженості

Источник: архив И.К Цикунова
Добавлено: 2012-12-27 14:39:30

1. НАЗВА ПРОЕКТУ
 
"Розробка спец1ал1зованої комп"ютерної системи та причинно-насл1дкових моделей для попереджуючого експертного анал1зу та розрахунків на ЕОМ можливої соц1ально-пол1тичної напруженості в окремих рег1онах України".
2. РЕЗЮМЕ:
  
2.1.  Мета проекту:Розробка засоб1в  (спец1ал1зованої  експертної системи) на базі сучасної персональної обчислювальної техн1ки для:
   -анал1зу можливих соц1ально-пол1тичних наслідків заходів та постанов Уряду;
   -надання допомоги у п1дготовц1 р1шень по упередженню та усуненню небажаних насл1дк1в по окремим рег1онам України. Анал1з проводиться на основі розробки моделей розвитку соц1ально-пол1тичних  процес1в  найб1льш  напружених  рег1он1в  Укра1ни  та проведения  розрахунк1в  по  цім  моделям  на  баз1  оперативної експертної 1нформац1ї.
     2.2. Строки виконання: 1У кв. 1993 - 1У кв. 1996 року
     3.  КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  экспертна  система,  попереджуючий  анал1з, причинно-насл1дков1 моделІ.
    4. ОБГРУНТУВАННЯ:
   
4.1.  В основу роботи покладені  1деї  багатоетапних експертних оц1нок та причинно-насл1дкового анал1зу з використанням 1деолог11 посл1довного анал1зу вар1ант1в та досв1д розробки 1 впроваждення спец1ал1зованих автоматизованих систем, побудованих на цих засадах.
   Система дозволитьв д1алоз1 з групою фах1вц1в скласти р1зноб1чну багатопланову причинно-насл1дкову модель розвитку будь-якого рег1ону України,  вносити в неї  корективи та доповнення зг1дно зм1н, що реально в1дбуваються.
   Особливості апарату дозволяють 1нтегрувати в един1й моделі р1знопланову 1нформац1ю, що описує вивчаємий процес (експертну, статистичну, зв1тну та 1нше).
   Система призначена для проведения попереджуючого анал1зу як можливих вар1ант1в розвитку рег1ону, так 1 ймов1рних соц1ально-пол1тичних насл1дк1в цих вар1ант1в разом із заходами по л1кв1дац1ї чи зменшенню негативного впливу впроваджуємих орган1зац1йних р1шень на  соц1ально-пол1тичний  стан  в  рег1он1  (з  оцінками  часу  та ймов1рност1 реал1зац1!ї.
   4.2. Етапи виконання проекту:
    1 етап: IV кв. 1993 р.
       -  Вивчення  особливостей  соц1ально-пол1тичної експертної 1нформац1ї  та  адаптац1я  до  неї  метод1в  причинно-насл1дкового анал1зу.                                              
       - Розробка методики збору експертної 1нформац1ї для побудови причинно-насл1дкової моделі розвитку соц1ально-пол1тичних процес1в в рег1он1.
    2 етап: 1-1 IV кв. 1994 р.
       -  Розробка  типової  багатопланової  моделі  причинно-насл1дкового анал1зу ймов1рних вариантів розвитку рег1ону та 1х соц1ально-пол1тичних насл1дк1в.                  
      
- Багатоетапний зб1р експертної інформації та наповнення бази знань конкретної модел1 по заданому рег1ону Укра1ни.
     3 етап: 1-IV  кв. 1995 р.
       - Розробка методичного забезпечення  та алгоритм1в системи.
       - Проведения серії розрахунк1в на ЕОМ побудованоЇ моделІ з використанням оперативноЇ експертноЇ 1нформац1Ї.
      4 етап: 1- IV  кв. 1996 р.
        - Розробка математичного забезпечення системи  1 формування спец1ал1зованоЇ бази знань на прикладІ одного з рег1он1в УкраЇни.
        - Адаптац1я методики та модел1 на 1ншІ рег1они УкраЇни.
5.СТАН ПРОБЛЕМИ:
  
Зараз  знаходиться  в  експлуатації  розроблений  прототип пропонуємої системи - "Автоматизована система анал1зу ситуац1й", в як1й реал1зовано принципові положения методу анал1зу великих причинно-насл1дкових мереж.
   В системі використовується метод "максимальної можливості", який є подальшим розвитком 1деї багатоетапних експертних оц1нок, запропонованої  академ1ком В.М.Глушковим для  науково-техн1чного прогнозування. Для кожного объекта будується граф його розвитку, що являє собою сукупн1сть лог1чно пов"язаних в1рог1дних стан1в объекту в р1зн1 моменти часу, та провадиться посл1довний переб1р вар1ант1в зг1дно з заданим критер1єм.
   Предметна область має вигляд спец1ал1зованої бази знань. Д1алог з експертами ведеться мовою, що масималыю наближена до звичайної.
   На базі 1снуючих методик та системи "АСАС" у перш1й половині 93 року за завданням 1нформац1йно-анал1тично1 служби Президента України було проведено моделювання та анал1з соц1ально-пол1тичного стану на Донбасі.  Цей експеримент продемонстрував достатньо високу ефективн1сть застосування запропонованого методичного та математичного   апарату,   а   також   виявив   шляхи   подальшої спец1ал1зац1ї використаної системи для запропонованого класу задач.
   6.3АГАЛЬНА 1НФОРМАЦ1Я:
   
Над розробкою та впровадженням спец1ал1зованих експертних систем  причинно-насл1дкового  анал1зу    авторський  колектив працює понад 20 рок1в, з 1969 року.
  7.ВПРОВАДЖЕННЯ:
    
Ран1ше були впроваджені попередні аналоги цієї розробки як на ЄС ЕОМ,  так і на ІВМ РС/АТ в ряді організацій,  серед яких:НВО "Союз, ЦНВО "Екор", УКРНДІПП, ЦНДІ ім.акад.  А.Н.Крилова та інші.
    Ця розробка може бути використана в Державн1й адм1н1страції Президента, Каб1нет1 М1н1стр1в та 1нших державних органах Укра1ни, а при належн1й адаптації у широкому кол1 в1домств та у станов, в яких розробляються та оц1нюються варіанти р1шень та заход1в, що залежать в1д значної! к1лькост1 фактор1в в умовах недостачі та невизначеності інформації.
     В системі використовується метод "максимальної можливості", який є подальшим розвитком 1деї багатоетапних експертних оц1нок, запропонованої  академіком В.М.Глушковим для  науково-техн1чного прогнозування. Для кожного об"єкта будується граф його розвитку, що являє собою сукупн1сть лог1чно пов"язаних в1рог1дних стан1в об"єкту в р1зн1 моменти часу, та провадиться посл1довний переб1р вар1ант1в зг1дно з заданим критер1єм.
     Предметна область має вигляд спец1ал1зованої бази знань. Д1алог з експертами ведеться мовою, що масимально наближена до звичайної.
      На базі 1снуючих методик та системи "АСАС" в перш1й половині 93 року за завданням 1нформац1йно-анал1тично1 служби Президента України було проведено моделювання та анал1з соц1ально-пол1тичного стану на Донбасі.  Цей експеримент продемонстрував достатньо високу ефективн1сть застосування запропонованого методичного та математичного   апарату,   а   також   виявив   шляхи   подальшої спец1ал1зац1ї використаної системи для запропонованого класу задач.
        6. 3АГАЛЬНА 1НФОРМАЦ1Я:
         
Над розробкою та впровадженням спец1ал1зованих експертних систем  причинно-насл1дкового  анал1зу  цей  авторський  колектив працює понад 20 рок1в, з 1969 року.
             7.ВПРОВАДЖЕННЯ:
        
Ран1ше були впроваджені попередні аналоги ц1єї розробки як на ЄС ЕОМ,  так 1 на ІВМ РС/АТ в ряд1  організац1й,  серед яких: НВО "Союз, ЦНВО "Екор", УКРНД1ПП, ЦНДІ ім. акад. А.Н.Крилова та 1нш1.
   Ця розробка може бути використана в Державн1й адм1н1страц1ї Президента, Каб1нет1 М1н1стр1в та 1нших державних органах України, а при належн1й адаптацПї у широкому кол1 в1домств та у станов, в яких розробляюються та оц1нюються варіанти р1шень та заход1в, що залежать в1д значної к1лькост1 фактор1в в умовах недостачі та невизначеності 1нформац1ї.
    Ран1ше ф1нансувалися попередні  спец1ал1зован1 вар1анти аналог1чної розробки  в  МО СРСР в обсязі 80 ~ 100 т.руб. на р1к (в ц1нах до 1990 року) .    9.СТАД1Я РОЗРОБКИ: На момент подання запиту повн1стю сформована  концепція системи, виконана теоретична проробка  та частково проведена експериментальна перевірка. Можлива  демонстрація експерементальної моделі на перш1й черзі системи АСАС на ПЕОМ РС/АТ.
11.НАУКОВ1 ПУБЛТКАЦІЇ АВТОРІВ ПО ТЕМАТИЦІ  ПРОЕКТУ:
  
Понад 200 статей. Експертом у ц1й галузі можемо запропонувати:ГЛАДУНА  В1ктора  Полікарповича,   докт.техн.наук,   проф., зав. в1дд1лення 1нституту прикладної 1нформатики.

 

 

 

 

 

 

 

 


Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Добавить в избранное Добавить в Google - Закладки Добавить в Яндекс.Закладки Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Мой Мир Добавить в Мемори Запостить в ЖЖ Запостить в блог на Liveinternet Поделиться на WOW.ya.ru 0
Нравится
URL
HTML
BBCode


Оглавление   |  На верх


Nik (заполнить обязательно)
Ваш E-Mail Используется только для того что бы вы знали где и какую сделали запись
Комментарий
HTML-теги Вырезаются!!! _SOOBDELHTML2_ (pdf, object, swf)
* Введите защитный код из символов, отображенных в виде изображения.
Если вы не можете прочитать код с изображения, нажмите на изображение для генерации нового вида кода.
 

Страница сгенерирована за 0.023 сек..