Нина ГАВР - Гавришова Нина Андреевна, журналист, кандидат биологических наук. Персональный сайт. Мысли, размышления, анализ, советы, народная мудрость.

Записки журналиста

Статьи: Социум

Україна на тлі глобалізації світу

Добавлено: 2009-01-14 22:19:07

Не завадить згадати    про деякі об”єктивні  риси українського соціуму – в історико-культурному ракурсі.
   Україна у різні  історичні моменти була частиною інших держав - Речі Посполитої, Австро-Угорської та Російської імперій. Саме тут, на перехресті торговельних шляхів, здійснювались зіткнення різноманітних світоглядних, культурних та релігійних течій, що позначилося на ментальних особливостях народів, які мешкали на території сучасної України.
   Віддаленість від таких релігійних центрів як Рим, Константинополь та Москва (на тлі  їх постійної конкуренції між собою), дотримання Статуту Великого Князівства Литовського та законів Речі Посполитої; поширення соціального плюралізму (виборна монархія, автономна шляхта, наявність общин (католицьких, православних,  уніатських), монастирів, братств,  міцне селянство і значимий клас купців і торговців; вагома роль представницьких органів (Магдебурзьке право, що існувало з XIV століття у більшості міст України) та  традиційний український  індивідуалізм (зі схильністю до отаманщини та незалежності) – усе  це  формувало західну  українську  традицію, особливий менталітет, зі схильністю до незалежності та   отаманщини.
  Взагалі, за психологічним  змістом,  ментальність, яка просякає  як підвалини, серцевину, так і вершини духовного  життя представників певної етнічної або національної спільноти, є  квінтесенцією  культури народу й     категорією  не лише психологічною, культурологічною,   а й  соціальною. Відтак, зважаючи  на  історичне минуле  нині перед  Україною  постають проблеми,  які пов”язані з її ментальною гетерогенністю: існує суттєва відмінність  світосприйняття населення Заходу від того, яке притаманне мешканцям Сходу та Півдня України.
  Психологи  стверджують, що  ментальне ядро етносу  є підвладним  двом факторам:  1/ архетипам   колективного несвідомого (яке глибинно визначає людську всезагальність)  і 2/ соціально змінним формам суспільної свідомості. Останні, з одного боку, завжди    характеризуються унікальністю і неповторністю психологічного розвою, а з іншого -   можуть бути деформовані під дією соціальних умов.
    Так, на кінець ХХ століття населення, що внаслідок соціальних катаклізмів (колективізація,  Вітчизняна війна) опинилося на теренах Східної України, придбало звичку до жорсткої влади, директивного стилю керівництва, ієрархічної організації, монокультури, інтегративності та нормативності. Це  попри те, що   на цій  території історично існувало насамперед українське селянство, з суттєво іншою психокультурою, якій були більш притаманні: конкуруюча організація,  індивідуалізм, диференційність,  деконсолідація,  креативність, толерантність.
     Історично лінія розламу між Заходом і Сходом на протязі останніх століть постійно зміщувалася на схід. Якщо в XIXстолітті вважали, що Європа закінчується «за міськими валами Відня», то нині, як свідчать результати різноманітних соціологічних досліджень (а також розподіл електоральних симпатій між різними політичними силами в ході парламентських виборів 2006-2007 років)  ця границя сягнула України. Вона фактично співпадає зі східним  кордоном  Речі Посполитої XVII століття (за винятком деяких районів Дніпропетровської області). 
   Відповідно до сучасних теорій соціальної еволюції,  в людському суспільстві  існують різні психологічні „типи” людських популяцій (аналогічно типам темпераментів людини), які формуються на засадах того чи іншого  суспільства. У кожному соціумі існує свій баланс відповідних  типів. В сучасній Україні, в її  існуючій поляризації між Сходом та Заходом,   зацікавлені деякі   політичні сили. Постійно використовуючи карту ментальних протистоянь, додаткові важелі для здійснення своїх намірів та   інтересів одержують окремі економічні групи, так звані «еліти».
   Тут доречна критична  рефлексія над власним менталітетом українського письменника  Бориса Грінченко, яку  на межі  19-20 століть він  висловив  такими словами:  « Наше українське невміння єднатися, солідаризуватися  давно вже відоме». Дмитро Донців  1912 року додав: «Жодна нація не могла  похвалитися   таким великим числом ренегатів, як українська». Ще  більш  радикальні висловлювання  про  українську націю, що « безсоромно обікрала саму себе…» можна прочитати в  «Українській  Хаті» видання 1914 року…
    То ж  підігрівання конфліктів між Сходом та Заходом має давнє й сьогоденне історичне підґрунтя.
   У наш час  (багато в чому завдячуючи політикам) названа ментальна гетерогенність західних та східних регіонів викликає певні  проблеми, котрі  деформують простір безпеки Української держави. Чинниками існуючих протиріч є, перш за все, відсутність норм та цінностей, які об’єднують людей. Це породжує високі рівні недовіри в суспільстві - до політичних партій та представників владних структур, до мешканців інших регіонів, до представників окремих груп за ментальними, етнічними, релігійними, культурними, майновими та іншими ознаками. Низький рівень довіри у суспільстві, разом з ментальною  роз'єднаністю Заходу та Сходу України заважають реформуванню суспільства, призводять  до гальмування  процесів економічних, соціальних та політичних змін, у тому числі заважають  зменшенню тіньового сектору економіки,  перерозподілу доходів на користь більш широких прошарків населення.
   Вразливість України внаслідок  ментальної гетерогенності  суспільства  тісно пов’язана з проблемами, які обумовлені перехідними процесами  - з авторитарного до ліберального етапу життєустрою суспільства. Якщо погодитися зі ствердженням О. Шпенглера відносно онтогенезу цивілізації (дитинство – тоталітарне суспільство, юність – авторитарне, зрілість - ліберальне, старість – демократичне), то кожному періоду відповідає певна соціальна структура та певний тип відносин між людьми, владою й громадянами. Ліберально-демократичний устрій є адекватним сучасному глобальному світові.
   Подолання гостроти цивілізаційних конфліктів та зменшення загроз, які обумовлені ментальною гетерогенністю населення України,  не може бути здійснено без пришвидшеного реформування суспільства.

 

 

 

 

 


Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Добавить в избранное Добавить в Google - Закладки Добавить в Яндекс.Закладки Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Мой Мир Добавить в Мемори Запостить в ЖЖ Запостить в блог на Liveinternet Поделиться на WOW.ya.ru 0
Нравится
URL
HTML
BBCode


Оглавление   |  На верх


Nik (заполнить обязательно)
Ваш E-Mail Используется только для того что бы вы знали где и какую сделали запись
Комментарий
HTML-теги Вырезаются!!! _SOOBDELHTML2_ (pdf, object, swf)
* Введите защитный код из символов, отображенных в виде изображения.
Если вы не можете прочитать код с изображения, нажмите на изображение для генерации нового вида кода.
 

Страница сгенерирована за 0.028 сек..